De drie Sint-Amandsbasisscholen uit Kortrijk zijn gegroepeerd in één schoolbestuur, de VZW SABKO (Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk).

Op die manier willen de drie katholieke basisscholen krachten en expertise bundelen van uit een gemeenschappelijk streven :
kwalitatief eigentijds onderwijs van uit een christelijke inspiratie.

Schoolbestuur
Onze basisschool maakt deel uit van het Schoolbestuur VZW SABKO :
Sint-Amandsbasisschool Noord directeur Koen Vanwynsberghe
Sint-Amandsbasisschool Zuid directeur Jan Luts
Sint-Amandsbasisschool Pius-X directeur David Desmet

Scholengemeenschap
Onze basisschool maakt deel uit van de Scholengemeenschap SABKO (Sint-Amandsbasisschool Kortrijk)
Sint-Amandsbasisschool Noord – Kollegestraat 8, 8500 Kortrijk
Sint-Amandsbasisschool Zuid – Krysantenlaan 6, 8500 Kortrijk
Wielewaallaan 26, 8500 Kortrijk
Sint-Amandsbasisschool Pius-X
Sint-Elooisdreef 56a, 8500 Kortrijk

Onze visie op onderwijs en opvoeding

Pijler 1: werken aan een schooleigen Christelijke identiteit
➡ Als katholieke dialoogschool willen we kinderen elke dag opvoeden met respect voor hun eigenheid, maar tegelijk gericht op het verantwoordelijk samenleven met anderen. We houden het venster open op de wereld: we gaan de verrijking aan door de dialoog met de christelijke en de andere levensvisies. Maar wanneer we kansen bieden om de inspiratie vanuit ons geloof te beleven is de aanwezigheid op deze momenten verplicht. Op die momenten dringen we ons geloof niet op, we doen dat nooit…

Pijler 2: werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
➡ Hierbij gaat onze aandacht naar drie elementen
1. Elk kind is uniek, met zijn/haar eigen talenten. We werken aan de totale ontplooiing van het kind.
2. Onze school komt haar verplichtingen na om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen na te streven.
3. We streven ernaar dat leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Pijler 3: werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
➡ Als school engageren we ons om werk te maken van een school waar iedereen zich goed voelt zodat iedereen makkelijk kan ‘samen leren’ maar waar het ook goed is om ‘samen te leven’. We proberen, binnen de mogelijkheden en de draagkracht van het team het kind ‘op maat’ te begeleiden. Hiervoor volgen we de kinderen zeer goed op, proberen we hun beginsituatie zo goed mogelijk in te schatten en vertrekken vanuit hun leefwereld. We professionaliseren ons verder en gebruiken onze teamkracht om hier zo goed mogelijk in te slagen.

Pijler 4: werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.
➡ We streven ernaar het zorgbeleid op onze school kwaliteitsvol te realiseren door te werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg. Onze zorgvisie om ieder kind zo goed mogelijk te helpen, is heel belangrijk voor ons, maar we moeten als leerkracht het evenwicht vinden tussen onze ‘zorg’kinderen helpen en de rest van de (klas)groep niet te ‘verliezen’. Daar gaan we voor!

Pijler 5: werken aan onze school als gemeenschap en organisatie
➡ Als school streven we naar samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap: niet iedereen moet alles kunnen, maar samen moeten we alles kunnen. We gaan voor een zo groot mogelijk welbevinden bij iedereen, voor een school waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en dit in een open communicatie met de ouders. We blijven kritisch voor onszelf om zo onze onderwijskwaliteit te bewaken. We streven immers naar het beste voor iedereen die betrokken is met onze school

 

Schoolreglement Krysantenlaan 2023-2024

Schoolreglement Wielewaal 2023-2024

Op pc wordt het document mogelijks gedownload als u erop klikt en kunt u dit terugvinden in de download map.

Historiek

Le Collège de Courtrai (1833-1886)

Tussen 1833 en 1847 groeide het aantal vrije instellingen (voor jongens) aan tot 53, waarvan 19 bisschoppelijke colleges en 8 kleine seminaries. Le Collège de Courtrai was er één van …

Sint-Amandsbasisschool Zuid

is de voortzetting van de vroegere Sint-Jan Berchmansschool die in 1931 (1932) werd opgericht door E.H. M. Dejonghe, de geestelijke directeur van de Broeders Van Dale. Even neuzen in de historiek van onze basisschool ?

De Heilige Amandus is onze Patroonheilige.

Wij vieren zijn naamfeest op 6 februari.

In 1872 werd het ‘Collège de Courtrai’ omgedoopt in ‘Collège Saint-Amand’. De keuze van ‘de Apostel van Vlaanderen’ tot patroonheilige was voor de hand liggend daar het college gevestigd was in de gebouwen van de vroegere Sint-Amandsproosdij. Omtrent het leven van de Heilige Amandus zijn verscheidene zaken met een hoge graad van zekerheid gekend omdat verschillende bronnen, die niet op elkaar teruggaan, dezelfde informatie verstrekken.