leerlingenbegeleiding

LEERLINGENBEGELEIDING

Zorgbrede school

Onze basisschool spant zich in voor een gelukkig leven voor alle kinderen. We willen hen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardiger maken voor een betere toekomst. Wij werken aan de ontplooiing van kinderen vanuit een pedagogie van de hoop en met een brede zorg. Die brede zorg wordt gerealiseerd door meerdere participanten:

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Naast de leeropdracht willen we onze leerlingen ook begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in deze samenleving.  Bij deze opdracht is het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) onze bondgenoot.  Het CLB vervangt het vroegere psycho-medisch sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST).  Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er een beroep op doen.
Onze basisschool heeft een samenwerkingscontract afgesloten met “CLB.- Groeninge – Kasteelstraat 27 – 8500 Kortrijk 056 249 700”

Als ouder kan u eventuele problemen (leer-, gedrags-, opvoedings- en relatiemoeilijkheden) aan bekwame medewerkers van dit centrum voorleggen.  De medewerkers stellen zich autonoom en onafhankelijk op en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB-team voor onze school staat tot uw dienst:

Isabelle Demeester, contactpersoon voor onze school
Regine Florizone, arts
Voor meer informatie over de werking van het CLB klikt u op http://www.vclbgroeninge.be/

Het zorgteam

Zorg is één van onze basisopdrachten. Het accent ligt hoofdzakelijk op het remediërend en differentiërend handelen binnen de school. Afhankelijk van de lesinhoud, gebeurt dit voornamelijk binnen maar ook soms buiten de klas in de zorgklassen waarover onze school beschikt. Zowel kinderen die extra instructie en ondersteuning, als kinderen die meer uitdaging nodig hebben, komen aan hun trekken. Differentiatie werkt immers in beide richtingen.

Bij moeilijke lesopdrachten wordt de klas in differentiatiegroepen gesplitst en wordt dezelfde les gegeven door de klastitularis als door de zorgjuffen.

De zorgcoördinator

Juf Ilse en Katrien zijn het zorgteam van onze school. Zij coördineren de zorgwerking en spelen een belangrijke rol in de praktische uitwerking  van de diverse begeleidingsactiviteiten. Tevens zijn ze de contactpersonen op school met alle externe diensten en personen waaronder : het CLB, de logopedie, het reva, de brugfiguur en ook de ouders.

Voor de kleuters worden ze in het zorgteam bijgestaan door juf Kris.

Voor het lager maken juf Ilse en juf Katrien deel uit van het zorgteam.

Ook onze ambulante leerkracht juf Stefanie werkt mee als zorgleerkracht.

Logopedie

Soms is de zorg op school ontoereikend om aan de noden van het kind te voldoen. Dan wordt er na overleg met de verschillende partners inschakeling van logopedie overwogen. Zo krijgt het kind niet alleen tijdens  de schooluren  maar ook daarbuiten de nodige ondersteuning.

Samen met de logopedist(e) wordt er gekeken of therapie wenselijk of  noodzakelijk is.

Op regelmatige basis wordt er overleg gepleegd tussen de school en de logopedist(e) om de zorg zowel binnen als buiten de school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wat doet een logopedist(e)?

Ze begeleiden kleuters en lagereschoolkinderen met uiteenlopende problemen zoals:

  • Problemen rond articulatie bv. uitspraak ‘r’ of ‘s’;
  • Problemen rond de taalontwikkeling: zinsbouw, woordenschat, opbouw van een verhaal;
  • Stotteren: dit is blijven haperen in het spreken; woorden er niet goed uit krijgen;
  • Stemproblemen bv. knobbeltjes op de stembanden, heesheid;
  • Slikproblemen;
  • Leerproblemen: moeite met het lezen, met schrijven of met rekenen.

Bij wie kan je terecht?

Wordt er na gemeenschappelijk overleg beslist om logopedie in te schakelen, dan kan je bij juf Marianne onze zorgcoördinator terecht. Zij zal je alle informatie bezorgen die je nodig hebt en eventueel doorverwijzen naar logopedisten waar onze school een nauwe samenwerking mee heeft.