LEERLINGENBEGELEIDING

Zorgbrede school
Onze basisschool spant zich in voor een gelukkig leven voor alle kinderen. We willen hen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardiger maken voor een betere toekomst. Wij werken aan de ontplooiing van kinderen vanuit een pedagogie van de hoop en met een brede zorg. Die brede zorg wordt gerealiseerd door meerdere participanten:
Centrum voor LeerlingenBegeleiding
Naast de leeropdracht willen we onze leerlingen ook begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving.  Voor deze taak kunnen wij een beroep doen op een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.  Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leraren en schooldirecties een beroep kunnen doen.

Bij het volgen van onze leerlingen en het zoeken naar bijkomende analyses, dieperliggende achtergronden en gepaste remediëring bij leermoeilijkheden, heeft onze basisschool een samenwerkingscontract afgesloten met                                 CLB.- Groeninge

Kasteelstraat 29

8500 Kortrijk – ‘ 056 24 97 00

Als ouder kan u eventuele problemen (leer-, gedrags-, opvoedings- en relatiemoeilijkheden) aan bekwame medewerkers van dit centrum voorleggen.  De medewerkers stellen zich autonoom en onafhankelijk op en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De namen van de medewerkers vindt u terug op www.vclbgroeninge.be onder de knop “scholen”.

 

Wanneer u echter niet wenst dat uw kind gevolgd wordt door het CLB-team, moet u dit schriftelijk aan het CLB laten weten.  Als uw kind van school verandert, wordt het CLB-dossier automatisch overgedragen naar het nieuwe CLB, tenzij u binnen de 10 dagen geldig verzet aantekent bij de directie van het vorig CLB.

Onze school is aangesloten bi het ondersteuningsnetwerk. Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen van je kind kan je terecht bij juffen Ilse en Katrien:  saz.zorg@sabko.be

Het zorgteam
Zorg is één van onze basisopdrachten. Het accent ligt hoofdzakelijk op het remediërend en differentiërend handelen binnen de school. Afhankelijk van de lesinhoud, gebeurt dit voornamelijk binnen maar ook soms buiten de klas in de zorgklassen waarover onze school beschikt. Zowel kinderen die extra instructie en ondersteuning, als kinderen die meer uitdaging nodig hebben, komen aan hun trekken. Differentiatie werkt immers in beide richtingen.

Bij moeilijke lesopdrachten wordt de klas in differentiatiegroepen gesplitst en wordt dezelfde les gegeven door de klastitularis als door de zorgjuffen.

De zorgcoördinator

Juf Ilse en Katrien zijn het zorgteam van onze school. Zij coördineren de zorgwerking en spelen een belangrijke rol in de praktische uitwerking  van de diverse begeleidingsactiviteiten. Tevens zijn ze de contactpersonen op school met alle externe diensten en personen waaronder : het CLB, de logopedie, het reva, de brugfiguur en ook de ouders.

 

Juffen Ilse en Katrien zijn onze zorgcoördinatoren.

Voor de kleuters worden ze in het zorgteam bijgestaan door juf Kris en juf Louise.

Voor het lager maken juf Sophie en Juf Linde  het zorgteam compleet.

 

Logopedie
Soms is de zorg op school ontoereikend om aan de noden van het kind te voldoen. Dan wordt er na overleg met de verschillende partners inschakeling van logopedie overwogen. Zo krijgt het kind niet alleen tijdens  de schooluren  maar ook daarbuiten de nodige ondersteuning.

Samen met de logopedist(e) wordt er gekeken of therapie wenselijk of  noodzakelijk is.

Op regelmatige basis wordt er overleg gepleegd tussen de school en de logopedist(e) om de zorg zowel binnen als buiten de school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wat doet een logopedist(e)?

Ze begeleiden kleuters en lagereschoolkinderen met uiteenlopende problemen zoals:

  • Problemen rond articulatie bv. uitspraak ‘r’ of ‘s’;
  • Problemen rond de taalontwikkeling: zinsbouw, woordenschat, opbouw van een verhaal;
  • Stotteren: dit is blijven haperen in het spreken; woorden er niet goed uit krijgen;
  • Stemproblemen bv. knobbeltjes op de stembanden, heesheid;
  • Slikproblemen;
  • Leerproblemen: moeite met het lezen, met schrijven of met rekenen.

Bij wie kan je terecht?

Wordt er na gemeenschappelijk overleg beslist om logopedie in te schakelen, dan kan je bij onze zorgcoördinatoren terecht. Zij zullen je alle informatie bezorgen die je nodig hebt en eventueel doorverwijzen naar logopedisten waar onze school een nauwe samenwerking mee heeft.