leerlingenbegeleiding

LEERLINGENBEGELEIDING

Zorgbrede school

Onze basisschool spant zich in voor een gelukkig leven voor alle kinderen. We willen hen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardiger maken voor een betere toekomst. Wij werken aan de ontplooiing van kinderen vanuit een pedagogie van de hoop en met een brede zorg. Die brede zorg wordt gerealiseerd door meerdere participanten:

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Naast de leeropdracht willen we onze leerlingen ook begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in deze samenleving.  Bij deze opdracht is het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) onze bondgenoot.  Het CLB vervangt het vroegere psycho-medisch sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST).  Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er een beroep op doen.
Onze basisschool heeft een samenwerkingscontract afgesloten met “CLB.- Groeninge – Kasteelstraat 27 – 8500 Kortrijk 056 249 700”

Als ouder kan u eventuele problemen (leer-, gedrags-, opvoedings- en relatiemoeilijkheden) aan bekwame medewerkers van dit centrum voorleggen.  De medewerkers stellen zich autonoom en onafhankelijk op en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB-team voor onze school staat tot uw dienst:

Geert Verhofsté, psychopedagogisch consulent
Regine Florizone, arts
Voor meer informatie over de werking van het CLB klikt u op

De taakleerkracht

Zorg is één van onze basisopdrachten. Het accent ligt hier duidelijk op het remediërend handelen. De eerste zorg wordt door de klasleerkracht gegeven in de klaspraktijk zelf. Soms komt iemand van het zorgteam helpen. Dit kan in de klas zelf, het kan ook in de A-klas gebeuren. Zowel kinderen die iets niet helemaal snappen, als kinderen die meer uitdagingen nodig hebben, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Differentiatie kan immers in beide richtingen werken. Soms wordt de klas opgesplitst en geeft de zorgjuf dezelfde les aan een deel van de klas.

Juf Marianne is de zorgcoördinator van onze school. Zij coördineert de hulpverlening en ze speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de door het MDO-voorgestelde begeleidingsactiviteiten. Voor de kleuters wordt ze in het zorgteam bijgestaan door juf Aline en juf Marije. Voor het lager is juf Judith lid van het zorgteam.

Logopedie

Soms wordt van uit het zorgteam gesuggereerd om een logopedist(e) te raadplegen. Het is beter een kind eerder vroeg te verwijzen dan niet. De logopedist(e) kan vrij snel uitmaken of tussenkomst al dan niet wenselijk of noodzakelijk is. Er wordt op regelmatige basis een overleg georganiseerd tussen school en logopedist(e).

Wat doet een logopedist(e)?
Begeleiden van kleuters en lagere-schoolkinderen met:
Problemen met de uitspraak van bepaalde klanken bijv. moeite met de /S/
Problemen met de taal bijv. kinderen die moeite hebben om woorden te leren, om goede zinnen te bouwen, om een verhaal te vertellen
Stotteren, dit is het blijven haperen in het spreken, woorden er niet goed uitkrijgen.
Stemproblemen bijv. heesheid
Slikproblemen en leerproblemen o.a. moeite met lezen, moeite met schrijven, moeite met rekenen, …

Bij wie kan u terecht ?
Denkt u zelf dat tussenkomst van een logopedist bij uw kind gewenst is? Signaleer dit aan de zorgcoördinator die u vrijblijvend een lijst van therapeuten kan bezorgen en u de nodige uitleg kan geven.